Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou 7steps s.r.o. so sídlom Záhradná 385/10, 900 42 Miloslavov, IČO: 51632349 , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 127298/B , ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu mytutu.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu alebo zmluvu o nájme hnuteľnej veci.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o nájme hnuteľnej veci

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg. Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednáte tovar umiestnený v nákupnom košíku, čo predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o nájme hnuteľnej veci. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva automaticky okamžite po odoslaní objednávky a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy.

Kúpna zmluva je uzavretá naším prijatím návrhu z Vašej strany vo forme odoslania objednaného tovaru.

Zmluva o nájme hnuteľnej veci je uzavretá dňom, kedy začneme službu poskytovať formou prípravy tovaru na odoslanie, obyčajne 7 dní pred Vami zvoleným dátumom doručenia. Odoslaním objednávky výslovne súhlasíte so začatím poskytovania služby 7 dní pred Vami zvoleným dátumom doručenia a teda pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tovar sa dodáva len v množstvách bežných pre domácnosť a len konečným spotrebiteľom.

3. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. V rámci tejto lehoty máte právo zakúpený tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Náš tovar je na viditeľnom mieste označený červenou visačkou. Ak je táto visačka kupujúcim odstránená, kupujúci začal tovar používať a stráca nárok na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (7steps s.r.o., Záhradná 385/10, 900 42 Miloslavov, e-mail: myTutu@myTutu.sk) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky vami uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ sme sa výslovne nedohodli inak. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy na adresu 7steps, s.r.o., Záhradná 385/10, 900 42 Miloslavov – Alžbetin Dvor. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Odstúpením od zmluvy ste povinný doručiť nám tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že odstúpite od zmluvy a doručíte nám tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzujete sa uhradiť hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške.

Pri odstúpení od zmluvy znášate priame náklady na vrátenie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 50,- EUR.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a nie sme povinní vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň máme nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Ak odstúpite od kúpnej zmluvy / zmluvy o nájme hnuteľnej veci po začatí poskytovania služieb (menej ako 7 dní pred Vami zvoleným dátumom doručenia) a pred začatím poskytovania služieb ste udelili výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”), ste je povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Touto cenou za skutočne poskytnuté plnenie sa rozumie 50% z celkovej ceny prenájmu.

4. Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; ďalej predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávnosti ceny

Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.

6. Záruka

V prípade, ak dodaný tovar bude mať zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady okamžite reklamujte u nás alebo u zamestnanca prepravcu, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, nárok na odstránenie vady/opätovné doručenie a – v prípade splnenia zákonných podmienok – ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy; okrem uvedeného si môžete uplatniť aj nárok na náhradu škody vrátane náhrady škody namiesto plnenia a náhradu vašich márne vynaložených výdavkov.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú sme vás neupozornili, máte nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte tiež právo odstúpiť od zmluvy.

Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.

Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť na súde iba vtedy, ak ste nás o týchto výdavkoch informovali v lehote 24 mesiacov. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Vady tovaru, ktoré nie je možné odstrániť:

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7. Podmienky prenájmu hnuteľných vecí

Na požičanie oblečenia cez stránku myTutu.sk sa vzťahujú nasledujúce dodatočné podmienky:

Celková cena za prenájom. Celková cena za prenájom predstavuje súčet ceny za požičanie uvedenej na stránke produktu a nákladov na dopravu. Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ si záväzne objednávate prenájom tovaru umiestneného v nákupnom košíku na Vami zvolené dátumy a ste povinní uhradiť Celkovú cenu za prenájom. Pri úhrade kreditnou alebo debetnou kartou Vám bude Celková cena za prenájom strhnutá z karty okamžite a produkt bude pre Vás rezervovaný. Pri úhrade bankovým prevodom Vám zašleme zálohovú faktúru splatnú do 5 dní od dátumu vystavenia. Produkt bude rezervovaný až po pripísaní úhrady na náš účet. Rezervácia produktu na našej stránke predstavuje záväznú objednávku prenájmu bez ohľadu na to, ako dlho vopred je rezervácia uskutočnená. Objednávkou požičania produktu nás navyše oprávňujete účtovať Vám vratnú kauciu do výšky 150% predajnej ceny tovaru. Výška vratnej kaucie je uvedená na stránke každého produktu. Vratnú kauciu Vám vrátime v plnej výške, akonáhle dostaneme požičané oblečenie späť načas a bez poškodení (vrátenie kaucie je obyčajne spracované do dvoch pracovných dní od vrátenia tovaru). Rezerváciu môžete bezplatne zrušiť do 7 dní pred dátumom dodania. Uhradenú cenu za požičanie a vratnú kauciu Vám vrátime na účet alebo kartu, ktorou bola uhradená. Ak rezerváciu zrušíte menej ako 7 dní pred dátumom dodania budeme Vám účtovať poplatok vo výške 50% ceny požičania. Rezerváciu nie je možné zrušiť, ak bol tovar už odoslaný.

Zodpovednosť za požičané oblečenie. Za požičané oblečenie nesie od jeho prevzatia až po jeho odovzdanie prepravcovi plnú zodpovednosť zákazník. Zákazník je zodpovedný za stratu, zničenie alebo poškodenie tovaru spôsobené stratou, krádežou, požiarom, roztrhaním alebo nadmerným zašpinením (veľké a nevyčistiteľné škvrny). Za bežné opotrebenie a zašpinenie sa považujú menšie škvrny, chýbajúce gombíky, malé trhlinky v tyle a chýbajúce ozdoby – flitre, kamienky, kryštáliky a korálky. V prípade väčšieho znečistenia oblečenia si vyhradzujeme právo účtovať poplatok za dodatočné čistenie vo výške 20 EUR. Tento poplatok bude započítaný voči vratnej kaucii. Ak nám oblečenie vrátite nadmerne znečistené, nevyčistiteľné alebo závažne poškodené sme oprávnení účtovať Vám dodatočné čistenie, opravu alebo náhradu tovaru až do výšky 150% predajnej ceny tovaru. Tieto dodatočné náklady budú započítané voči vratnej kaucii. Za nadmerné znečistenie alebo závažné poškodenie sa považujú roztrhnutia látky, diery v látke, veľké a nevyčistiteľné škvrny a zjavné zneužitie tovaru. V prípade, že nám tovar nevrátite sme oprávnení účtovať Vám náhradu tovaru až do výšky 150% predajnej ceny tovaru. Táto náhrada tovaru bude započítaná voči vratnej kaucii. V prípade, že nám tieto dodatočné náklady neuhradíte môžeme ich od Vás vymáhať prostredníctvom tretej strany – spoločnosti špecializovanej na vymáhanie pohľadávok alebo súdnou cestou. V tomto prípade súhlasíte s úhradou dodatočných nákladov spojených s vymáhaním našej pohľadávky.

Vrátenie požičaného oblečenia; Predĺženie požičania. Súhlasíte, že požičané oblečenie vrátite vo vratnom obale, v ktorom Vám bolo doručené, a to najneskôr v deň ukončenia prenájmu uvedeného vo Vašej objednávke a na faktúre. Ak sa dátum príležitosti, na ktorú oblečenie potrebujete zmenil (napr. termín fotografovania sa posunul kvôli nepriaznivému počasiu), o predĺženie požičania môžete požiadať e-mailom na mytutu@mytutu.sk. Predĺženie prenájmu nie je garantované a je závislé od dostupnosti daného produktu a úhrady dodatočnej ceny za prenájom. Oblečenie vyzdvihne kuriér priamo u Vás doma v deň ukončenia prenájmu (bude Vás vopred kontaktovať telefonicky), alebo ho môžete odniesť na pobočku Zásielkovne (podľa spôsobu doručenia, ktorý ste si vybrali). Ak deň vrátenia pripadne na nedeľu alebo sviatok vráťte oblečenie nasledujúci pracovný deň.

Pokuta za nadmerné znečistenie. Za bežné opotrebenie a zašpinenie sa považujú menšie škvrny, chýbajúce gombíky, malé trhlinky v tyle a chýbajúce ozdoby – flitre, kamienky, kryštáliky a korálky. V prípade väčšieho znečistenia oblečenia si vyhradzujeme právo účtovať poplatok za dodatočné čistenie vo výške 20 EUR. Tento poplatok bude započítaný voči vratnej kaucii.

Pokuta za neskoré vrátenie. V prípade, že nám požičané oblečenie nevrátite načas, budeme Vám účtovať zmluvnú pokutu 25 EUR za každý deň omeškania maximálne do výšky 150% maloobchodnej ceny požičaného tovaru. Zmluvná pokuta bude započítaná voči vratnej kaucii. Pokuta za neskoré vrátenie sa účtuje ku každému produktu, ktorý nebol vrátený načas. Ak nám požičané oblečenie nevrátite do 10 dní od ukončenia prenájmu, budeme to považovať za nevrátenie požičaného tovaru a budeme Vám účtovať náhradu tovaru vo výške 150% maloobchodnej ceny zníženú o výšku zmluvnej pokuty za oneskorené vrátenie. V prípade, že nám tieto dodatočné náklady neuhradíte môžeme ich od Vás vymáhať prostredníctvom tretej strany – spoločnosti špecializovanej na vymáhanie pohľadávok alebo súdnou cestou. V tomto prípade súhlasíte s úhradou dodatočných nákladov spojených s vymáhaním našej pohľadávky.

Pokuta za nevrátenie alebo zničenie tovaru vo výške 150% maloobchodnej ceny. V prípade, že nám požičané oblečenie nevrátite alebo ho vrátite poškodené alebo zničené (okrem bežného opotrebovania a zašpinenia) budeme Vám okrem ceny za prenájom účtovať aj pokutu za nevrátenie alebo zničenie tovaru vo výške 150% maloobchodnej ceny. Maximálna sumárna výška všetkých pokút, ktoré od Vás budeme požadovať k úhrade neprekročí 150% maloobchodnej ceny požičaného tovaru. Náklady na prípadné vymáhanie pohľadávky treťou stranou alebo súdnou cestou budú účtované osobitne. V prípade, že uhradíte pokutu za nevrátenie alebo zničenie tovaru a tovar je stále vo Vašej držbe, vlastníctvo tohto tovaru automaticky prechádza na Vás (nemusíte nám ho posielať späť), ale bez nároku na záruku.

Strata vratného obalu / prepravného štítku na vrátenie tovaru. Spolu s požičaným oblečením od nás dostanete vratný obal, prepravný štítok a inštrukcie na vrátenie tovaru. V prípade, že Vám prepravný štítok na vrátenie tovaru nebol doručený alebo ste ho stratili, prosím kontaktujte nás e-mailom na myTutu@myTutu.sk a zašleme Vám nový. V prípade, že nám požičané oblečenie vrátite neskoro bude Vám účtovaná pokuta za oneskorené vrátenie, a to aj v prípade, že toto bolo spôsobené nedoručením alebo stratou prepravného štítku. Ak nám požičané oblečenie nevrátite vo vratnom obale, v ktorom Vám bolo doručené, budeme Vám automaticky účtovať poplatok za vratný obal v sume 20 EUR.

Záruka na požičaný tovar. Pri prenájme oblečenia poskytujeme nasledovné záruky:

• Správny produkt. Doručíme Vám tovar, ktorý ste si objednali (Vami zvolenú veľkosť, farbu a dizajn), a to v deň, na ktorý ste si objednali doručenie alebo skôr, okrem zriedkavých prípadov, keď produkt, ktorý ste si objednali, predchádzajúci zákazník zničil alebo nám ho nevrátil načas alebo vôbec. V takýchto prípadoch Vás budeme kontaktovať a informovať o skutočnosti, že Vami vybraný produkt nie je k dispozícii. V prípade, že Vás zastihneme, budete si môcť vybrať akýkoľvek iný produkt, ktorý je k dispozícii. V prípade, že Vás nebudeme vedieť zastihnúť, pošleme Vám náhradný produkt v rovnakej alebo vyššej hodnote. Skutočná farba ponúkaných produktov sa môže líšiť od farby zobrazenej na Vašom zariadení.

• Čisté a pripravené na nosenie. Objednané produkty budú doručené vyčistené a pripravené na nosenie. Všetko oblečenie po vrátení skontrolujeme a necháme profesionálne vyčistiť a / alebo ručne vyperieme. Oblečenie používate na vlastné riziko a za prípadné alergie spôsobené nosením nenesieme zodpovednosť.

• Vrátenie kvôli nesprávnej veľkosti. V prípade, že veľkosť Vášmu dieťaťu nesedí, môžte nás kontaktovať e-mailom na myTutu@myTutu.sk do 24 hodín od doručenia a vybrať si inú veľkosť, ktorú Vám doručíme podľa dostupnosti. V tomto prípade Vám nebudeme účtovať ďalší prenájom, ale budete niesť náklady na doručenie a vrátenie náhradnej veľkosti. V prípade nesprávnej veľkosti vrátenie peňazí neposkytujeme.

• Stav požičiavaného oblečenia. Oblečenie, ktoré požičiavame je úplne nové, ako nové, použité vo vynikajúcom stave alebo použité vo veľmi dobrom stave. Oblečenie nebude mať vady, ktoré ovplyvňujú jeho použitie alebo sú viditeľné pri fotografovaní alebo nosení. V prípade, že si pri doručení oblečenia všimnete takéto vady, prosím kontaktujte nás e-mailom na myTutu@myTutu.sk. V prípade, že si produkt ponecháte na celú dĺžku prenájmu aj po tom, ako ste nás upozornili na vady vzdávate sa práva na vrátenie peňazí alebo náhradu.

8. Platobné podmienky

Platby je možné realizovať prostredníctvom bankového prevodu, na dobierku alebo kreditnou / debetnou kartou prostredníctvom služby Stripe. Za rýchle zaplatenie neposkytujeme žiadne zľavy. Vyhradzujeme si právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby.

Platba bankovým prevodom

Platbu uskutočníte prevodom na náš bankový účet. Pre identifikáciu platby prosím použite číslo objednávky ako variabilný symbol. Vaša objednávka bude odoslaná po prijatí platby.

Platba kreditnou alebo debetnou kartou prostredníctvom služby Stripe

Platíte okamžite v procese objednávania zadaním údajov o vašej kreditnej alebo debetnej karte. Pri odoslaní tovaru bude skutočná fakturovaná cena zaplatená z vašej karty po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, bude z vašej kreditnej karty zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.

Platba na dobierku

Platba za tovar sa vykoná kartou alebo v hotovosti pri dodaní balíka vo výške uvedenej vo faktúre. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 2 sa platba vráti bankovým prevodom. Na tento účel potrebujeme informácie o vašom bankovom účte (IBAN a SWIFT). Vyhradzujeme si právo vystaviť poukážku vo výške hodnoty vráteného tovaru, ak ani po opakovaných upomienkach nebudú oznámené údaje o bankovom účte.

9. Ceny

Naše ceny sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.

10. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva naším majetkom až do zaplatenia ceny v plnej výške.

11. Elektronická komunikácia

Súhlasíte s tým, že komunikácia v súvislosti so zmluvou sa môže uskutočňovať elektronicky.

12. Alternatívne riešenie sporov

Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

13. Rozhodné právo

Tieto všeobecné podmienky sa riadia podľa slovenského práva.

14. Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán

Na našich stránkach používame odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto odkazy platí nasledovné: výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Z uvedeného dôvodu sa týmto výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberáme ako naše vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré odkazy vedú.

15. Zmluvný jazyk

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

16. Práva k fotografiám

Majiteľom všetkých práv k fotografiám je 7steps s.r.o.. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.

17. Identifikačné údaje dodávateľa

7steps s.r.o.
Záhradná 385/10
900 42 Miloslavov
Tel. 0951 011 017
E-Mail: myTutu@myTutu.sk

IČO: 51632349
DIČ: 2120728478
IČ DPH: SK2120728478

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 127298/B